آبله فرنگ یا آبله‏ مرغان‏

بثورات پوستى آب‏دارى هستند كه در جریان بیمارى مراحلى را طى مى‏كنند به نام پایول ویزیكول، پوستول بعد از این مراحل دانه‏ ها كم ‏كم خشك شده مى ‏ریزند.

درمان:

شربت بنفشه، عرق شاه‏تره با جوشانده عناب هر صبح ناشتا به مدت 21 روز توصیه مى‏شود.

نسخه: [1]

سنا 5 گرم‏

سه‏ پستان 5 گرم‏

ریشه كبر 10 گرم‏

گل سرخ 5 گرم‏

تاجریزى 5 گرم‏

ریشه كاسنى 20 گرم‏

تخم خطمى 5 گرم‏

شاه‏تره 5 گرم‏

هلیله 5 گرم‏

زراوند 5 گرم‏

همه را نیم‏كوب كرده دوازده روز صبح و عصر جوشانده میل نمایند.

نسخه: [2]

شاه‏دانه عدسى (شانه سنگى) كه غیر از شاه‏دانه معمولى است آنزروت و كندر هریك 5 گرم، موم 5 گرم، روغن گل 50 گرم داروها را نرم كوبیده موم را در روغن گل حرارت داده سپس بقیه داروها را اضافه نموده بمالند.

نسخه: [3]

گل خطمى 5 گرم‏

پر سیاوشان 5 گرم‏

خارخسك 20 گرم‏

مغز ناخنك 20 گرم‏

بادرنجویه 15 گرم‏

ریشه كاسنى 15 گرم‏

ریشه شیرین‏بیان 20 گرم‏

ریشه ایرسا 20 گرم‏

مرزنجوش 10 گرم‏

سه ‏پستان 5 گرم‏

به مدت ده روز صبح و عصر جوشانده میل نمایند.


ادامه مطلب