نسخه شفا - گل و گیاه، ص: 324

نسخه ضد خارش، مخصوصاٌ اگزما: [3]

یك عدد انار را خورد كرده در سركه بپزند تا كاملا له و به صورت خمیر درآید. سپس تخم كدو و مغز تخم خربزه از هركدام 25 گرم، مازو 10 گرم، زاجسفید 5 گرم، گوگرد زرد 5 گرم، پوست هلیله زرد 10 گرم همه این داروها را نرم كوبیده به خمیر فوق اضافه نموده روى محل خارش یا اگزما بمالند.


دانه ‏هاى خارش‏دار سر

این دانه‏ ها كه در صورت و سر بیشتر دیده مى‏شود 2 نوع مى‏باشند، نوع خشك و نوع تر كه اكثراٌ با خارش و گاهى با سوزش خفیف همراه بوده و در بیخ موها، پشت گردن، در صورت و در موهاى ریش بیشتر دیده مى‏شود.

درمان:

پاك‏سازى بدن به وسیله افتیمون، هلیله زرد و شاه‏تره تغییر مزاج بیمار با تعدیل خلط غالب و گرفتن دوش متوالى روزانه و پرهیز از غذاهاى محرك و گرم اساس درمان را تشكیل مى‏دهد.

شستن سر با لعاب تخم خطمى و تخم كتان روزانه مفید است. این درمان را روزانه سه چهار مرتبه می توان انجام داد بدین طریق كه مقدارى لعاب تخم كتان و تخم خطمى را در یك ظرف شیشه‏ اى ریخته مقدارى از آن را با دست به همه سر و محل دانه‏ ها بمالند و ماساژ دهند. این كار احتیاج به حمام ندارد، اگر دانه‏ هاى خارش‏دار مزمن بوده و زمانى طولانى بیمار را آزار داده است می توان با یك جسم خشكى مثل كیسه حمام محكم روى آنها كشید تا مرحله‏ اى كه كاملاٌ پوست آنها كنده شود و محتویات آنها خارج گردد. سپس قدرى سركه رقیق شده با جوشانده آب تخم ترشك شسته و پماد زیر را بمالند.

مردار سنگ 5 گرم‏

زردچوبه 5 گرم‏

گوگرد 5 گرم‏

سفیداب قلع 5 گرم‏

سرنج 5 گرم‏

كات كبود 5 گرم‏

آنزورت 5 گرم‏

مازو 5 گرم‏

همه را نرم ساییده با سركه خمیر كرده بمالند. خوردن ماء الشعیر، آب تمر هندى، آب زرشك، عناب و شربت رب انار توصیه مى‏گردد.

نسخه: [1]

زردچوبه 5 گرم‏

مغز بادام تلخ 10 گرم‏

مازو 5 گرم‏

تخم مورد 10 گرم‏

ریشه ایرسا 20 گرم‏

اقاقیا 5 گرم‏

قنبیل 5 گرم‏

همه را نرم كوبیده با سركه خمیر كرده بمالند. شستشوى این‏گونه دانه‏ های خارش‏دار با بابونه، اكلیل، بومادران، مریم گلى و آویشن و شیرازى توصیه می شود.


نسخه شفا - گل و گیاه، ص: 325

نسخه: [2]

اول محل خارش را با آب تنباكو خیلى رقیق 5 گرم در یك لیتر بشویند سپس از داروى زیر بمالند.

نسخه: [3]

سفیداب قلع 10 گرم‏

زاج 5 گرم‏

مردار سنگ 5 گرم‏

نشادر 5 گرم‏

تخم بارهنگ 10 گرم‏

گلاب 1 لیوان‏

سركه 2 استكان‏

همه را نرم كوبیده در سركه و گلاب حل كرده حرارت دهند. پس از اینكه اندكى قوام گرفت روزانه بمالند.

نسخه: [4]

كات كبود 5 گرم‏

آرد نخود 10 گرم‏

ماست 1 استكان‏

همه را مخلوط كرده به محل دانه‏ها بمالند.

نسخه براى شستشوى محل خارش: [5]

برگ گردو، برگ چغندر، برگ شاه‏تره، بومادران، گل بنفشه و گل خطمى از هركدام به مقدار كافى، جوشانده به كار برند.

نسخه: [6]

آرد نخود و كات كبود هر دو را در ماست ریخته پس از تراشیدن موى به محل بیمارى بمالند.

نام فارسى‏

دانه‏ هاى ریز آبدارى هستند كه با خارش شدیدى همراه بوده، پس از چندى خشك شده در محل بیمارى پوسته پوسته می ‏شود.

درمان:

پاكسازى بدن از خلط غالب كم‏ كردن خون در صورت ازدیاد آن، تسكین و تلیین مزاج با شربت عناب، آب تمر، آب انار، آب كدو، آب خیار، ماء الشعیر، لعاب اسپرزه و جوشانیده شربت هلیله و مالیدن پمادى از مردار سنگ، سفیداب قلع، صندل سفید.


نسخه شفا - گل و گیاه، ص: 326

یا گلاب و مازو را نرم كوبیده در سركه حل كرده روى دانه‏ هاى آب‏دار بمالند. در صورتى كه‏ دانه‏ ها پرآب بوده و سیلان مایع آنها باعث ناراحتى بیمار گردد، بایستى مازو و زردچوبه را به نسبت مساوى كوبیده در آب كاسنى یا آب گل همیشه بهار حل كرده به صورت خمیر به كار برند.